Privacyverklaring

Praktijk: Sacha Geerlings Coaching en Counseling / Sacha Geerlings Psychologisch Advies en Coaching
www.sachageerlings.nl
Eigenaar: drs. Sacha L. Geerlings
Aantal personen werkzaam: 1
Drs. Sacha Geerlings is Psycholoog NIP en ECHA-specialist Hoogbegaafdheid en gebonden aan de Beroepscode voor Psychologen (NIP).

Sacha Geerlings biedt coaching en counseling aan jongeren  en aan (jong)volwassenen.

Dossier en facturen

Particuliere cliënten

Ten behoeve van een goede invulling van het advies of bieden van begeleiding en voor de facturatie worden de volgende gegevens van de cliënt vastgelegd:

  • Voor- en achternaam, initialen, roepnaam, woonadres, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer(s), e-mailadres. Van minderjarige cliënten worden tevens de namen, contactgegevens, geslacht en burgerlijke staat van de ouders/verzorgers vastgelegd.
  • Gegevens over de ontwikkeling op de gebieden: sociaal-emotioneel, cognitief, geestelijke en lichamelijke gezondheid, gegevens over vroegere en huidige thuissituatie.
  • Gegevens over huidige opleidingssituatie (indien van toepassing), school- en studieverloop, inclusief school- of studiegegevens (naam onderwijsinstelling, studierichting, studiejaar), functioneren op school of in de studie(s) inclusief gegevens over de leerprestaties, gegevens omtrent begaafdheidskenmerken inclusief eventuele ooit middels psychologisch onderzoek of IQ-test vastgestelde hoogbegaafdheid.
  • Indien van toepassing: huidige en eerdere werkzaamheden betaald en onbetaald werk.
  • Gegevens over actuele problemen/klachten, en doelstellingen voor en verwachtingen van de coaching/counseling.
  • Gegevens over het functioneren en welbevinden in diverse levensgebieden.

Voor elke cliënt wordt een dossier aangelegd, dat deels digitaal en deels op papier beveiligd wordt opgeslagen. In het dossier worden gegevens opgeslagen die relevant zijn voor de advisering/ begeleiding en het onderhouden van contact. Naast de door cliënt verstrekte gegevens wordt verslaglegging over de advisering/ begeleiding opgenomen in het dossier.

Facturen maken geen onderdeel uit van het dossier en worden apart bewaard.

Zonder verstrekking van deze gegevens is dienstverlening door Sacha Geerlings niet mogelijk, omdat persoonsgegevens nodig zijn voor facturatie en zonder deze informatie er geen zinvol advies of begeleiding kan worden geboden. U bent echter niet wettelijk verplicht deze gegevens te verstrekken.

Zakelijke cliënten

Ten behoeve van een goede dienstverlening en voor de facturatie worden de volgende gegevens van de cliënt en de opdracht vastgelegd:

  • Naam bedrijf of instelling, contactperso(o)n(en): voor- en achternaam, initialen, roepnaam, postadres, telefoonnummer(s), e-mailadres.
  • Alle informatie die nodig is om de werkzaamheden goed uit te voeren.

Inzage en vernietiging

Particuliere cliënten

U heeft recht op begeleide inzage in uw dossier. U heeft recht op rectificatie of verwijderen van uw gegevens. Als gegevens zijn verkregen met uw toestemming, dan bestaat het recht op intrekking van deze toestemming. 

Zakelijke cliënten

U heeft recht op begeleide inzage in uw dossier. U heeft recht op rectificatie of verwijderen van uw gegevens. Als gegevens zijn verkregen met uw toestemming, dan bestaat het recht op intrekking van deze toestemming. 

Bewaartermijnen

Particuliere cliënten
Dossiers worden vernietigd na 20 jaar (wettelijke bewaartermijn), met uitzondering van studiekeuze/loopbaancoaching; deze dossiers worden na 5 jaar vernietigd.
Facturen worden 7 jaar bewaard.

Zakelijke cliënten
Gegevens behorend bij zakelijke projecten: De bewaartermijn wordt in overleg met cliënt bepaald en schriftelijk vastgelegd in de opdrachtovereenkomst.Facturen worden 7 jaar bewaard.

Ontvanger van deze gegevens en delen van gegevens met derden

De verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt door Sacha Geerlings. Persoonsgegevens op facturen worden niet gedeeld met derden. Er worden geen persoonlijke of naar personen herleidbare gegevens, zoals IP-adressen, van bezoekers van de website www.sachageerlings.nl vastgelegd. De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: Beveiligd beeldbellen (via Therapieland.nl) en beveiligd met 2-factor identificatie versturen van e-mail en bestanden via Zivver.com.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Klachtrecht

U heeft het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van persoonsgegevens door  Sacha Geerlings bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Voor alle klachten omtrent de dienstverlening is Sacha Geerlings aangesloten bij P3NL.

Datalek

Mocht er sprake zijn van een datalek en (risico zijn op) toegankelijkheid van uw gegevens door onbevoegden, dan wordt u hiervan zodra dit opgemerkt wordt op de hoogte gesteld, en wordt dit gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Versie: 11-6-2021