Privacyverklaring

Bijlage: Privacyverklaring

Privacyverklaring

Praktijk: Sacha Geerlings Coaching en Counseling / Wolk Psychologie
https://sachageerlings.nl
Eigenaar: drs. Sacha L. Geerlings
Aantal personen werkzaam: 1
Drs. Sacha Geerlings is Psycholoog NIP en ECHA-specialist Hoogbegaafdheid en gebonden aan de Beroepscode voor Psychologen (NIP).

Sacha Geerlings biedt coaching en counseling aan jongeren (16+) en aan (jong)volwassenen met betrekking tot studie- en/of loopbaanvraagstukken via beveiligd beeldbellen. Tevens verkoopt Sacha Geerlings onder de naam Wolk Psychologie producten voor begeleiding van kinderen en jongeren aan leerlingbegeleiders, coaches, psychologen en pedagogen.

Dossier en facturen

Particuliere cliënten coaching/counseling

Ten behoeve van het bieden van begeleiding/coaching/counseling en voor de facturatie worden de volgende gegevens van de cliënt vastgelegd:

  • Voor- en achternaam, initialen, roepnaam, woonadres, geslacht/gender en wijze waarop cliënt wil worden aangesproken, geboortedatum, telefoonnummer(s), e-mailadres.
  • Gegevens over het actuele functioneren en welbevinden in diverse levensgebieden.
  • Gegevens over huidig werk, opleiding, activiteiten, woonsituatie, sociale leven, leefstijl, bijzonderheden m.b.t. gezondheid en eventuele actuele ingrijpende gebeurtenissen voor zover van toepassing en relevant geacht voor de coaching/counseling. Gegevens over ontwikkeling en ervaringen in het verleden voor zover ingebracht in de gesprekken en van belang geacht voor het goed uitvoeren van de coaching/counseling.

Voor elke cliënt wordt een digitaal dossier aangelegd, dat digitaal beveiligd wordt opgeslagen. In het dossier worden gegevens opgeslagen die relevant zijn voor de coaching/counseling en het onderhouden van contact. Naast de door cliënt verstrekte gegevens wordt verslaglegging over de coaching/counseling opgenomen in het dossier.

Facturen maken geen onderdeel uit van het dossier en worden apart bewaard.

Zonder verstrekking van deze gegevens is dienstverlening door Sacha Geerlings niet mogelijk, omdat persoonsgegevens nodig zijn voor facturatie en zonder deze informatie er geen zinvolle coaching/counseling kan worden geboden. U bent echter niet wettelijk verplicht deze gegevens te verstrekken.

Particuliere en zakelijke cliënten producten Wolk Psychologie

Ten behoeve van verkoop en verzending van producten van Wolk Psychologie en voor de facturatie worden de volgende gegevens van de cliënt en de opdracht vastgelegd:

  • Naam bedrijf of instelling, contactperso(o)n(en): voor- en achternaam, initialen, roepnaam, postadres, telefoonnummer(s), e-mailadres.
  • Alle informatie die nodig is om de levering van de producten goed uit te voeren (track- en trace gegevens Post NL, e-mail correspondentie over de bestelling en met eventuele vragen of opmerkingen na levering).

Inzage en vernietiging

Particuliere cliënten coaching/counseling

U heeft recht op begeleide inzage in uw dossier. U heeft recht op rectificatie of verwijderen van uw gegevens. Als gegevens zijn verkregen met uw toestemming, dan bestaat het recht op intrekking van deze toestemming.

 

Bewaartermijnen

Particuliere cliënten coaching/counseling
Vanuit de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) mogen gegevens niet langer bewaard blijven dan nodig is voor het belang dat ermee gediend wordt en er indien van toepassing wettelijk verplicht is.

Dossiers worden vernietigd 5 jaar na het laatste gesprek.

Dossiers worden 5 jaar na het laatste gesprek bewaard. De bewaartermijn van 5 jaar is redelijk om aan te houden om als cliënt weer contact opneemt eventueel terug te kunnen grijpen en voort te borduren op coaching/counseling die tot 5 jaar ervoor heeft plaatsgevonden. Omdat coaching/counseling van Sacha Geerlings betrekking heeft op actuele situaties gericht op ontwikkeling in studie of werk, en geen therapeutisch, curatief of geneeskundig karakter heeft, is het niet nodig en daarmee ongewenst om dossiers langer te bewaren.

Facturen worden 7 jaar bewaard.

Particuliere en zakelijke cliënten producten Wolk Psychologie
Gegevens behorend bij verkoop van producten van Wolk Psychologie: E-mailcorrespondentie en track en tracegegevens van de verzending en levering van bestellingen worden in verband met eventuele vragen of problemen tot 1 maand na besteldatum bewaard. Facturen worden 7 jaar bewaard.

Ontvanger van deze gegevens en delen van gegevens met derden

De verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt door Sacha Geerlings. Persoonsgegevens op facturen worden niet gedeeld met derden. Er worden geen persoonlijke of naar personen herleidbare gegevens, zoals IP-adressen, van bezoekers van de website https://sachageerlings.nl vastgelegd. De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor beveiligd beeldbellen via Therapieland.nl en versturen wij beveiligd met 2-factor identificatie e-mail en bestanden via Zivver.com. Onze website en e-mailhosting wordt uitgevoerd door Transip.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken geen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Klachtrecht

U heeft het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van persoonsgegevens door Sacha Geerlings bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Voor alle klachten omtrent de dienstverlening is Sacha Geerlings aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling psychologische zorg Wkkgz, opgezet door het NIP. https://sachageerlings.nl/klachten-en-geschillenreglement/

Datalek

Mocht er sprake zijn van een datalek en (risico zijn op) toegankelijkheid van uw gegevens door onbevoegden, dan wordt u hiervan zodra dit opgemerkt wordt op de hoogte gesteld, en wordt dit gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Versie: 12.01.2024